باستناد نامه شماره : /٣/١٨/٣٠٨٦١٨ مورخ : ١٣٩٦/١٢/٢٦ صادره از مدیر کل محترم دفتر سیاست گذارى  و برنامه ریزى امور- وزارت علوم، تحقیقات و فن اورى جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه زبان وترجمه دانشکده ادبیات فارسى و زبانهاى خارجه دانشگاه ازاد اسلامى -واحد تهران جنوب، علمى و پژوهشی معرفی گردید

 

The Journal of Language and Translation (JLT) has been accredited the Academic/Research ranking in Letter No. 3/18/308618 dated March 17, 2018 issued by the Director-General of Iran’s Ministry of Science, Research, and Technology Bureau of Policy and Planning.

Current Issue: Volume 9, Issue 4, Autumn 2020 

9. The Effect of Negotiated Syllabus on the Reading Comprehension of ESP Students

Pages 121-133

Golnaz Peyvandi; Maryam Azarnoosh; Masood Siyyari