باستناد نامه شماره : /٣/١٨/٣٠٨٦١٨ مورخ : ١٣٩٦/١٢/٢٦ صادره از مدیر کل محترم دفتر سیاست گذارى  و برنامه ریزى امور- وزارت علوم، تحقیقات و فن اورى جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه زبان وترجمه دانشکده ادبیات فارسى و زبانهاى خارجه دانشگاه ازاد اسلامى -واحد تهران جنوب، علمى و پژوهشی معرفی گردید 

The Journal of Language and Translation (JLT) has been accredited the Academic/Research ranking in Letter No. 3/18/308618 dated March 17, 2018 issued by the Director-General of Iran’s Ministry of Science, Research, and Technology Bureau of Policy and Planning.

Plagiarism Report

As the JLT is fundamentally committed to fighting plagiarism, please note that all submissions must include a similarity report. Without a similarity report, the submission would be rendered incomplete and not processed in the JLT under any circumstances. Thank you for standing with us to eliminate plagiarism. 

لطفا توجه داشته باشید که در راستای تعهد بنیادین مجله زبان و ترجمه به مقابله با سرقت ادبی، ارسال گزارش شباهت برای کلیه مقالات ارسالی الزامی است. عدم ارسال گزارش شباهت باعث ناکامل تلقی شدن مقاله ارسالی است و مجله زبان و ترجمه تحت هیچ شرایطی آن مقاله را برای بررسی و داوری در نظر نخواهد گرفت. با سپاس از همراهی شما در امحای سرقت ادبی 

 

 

 

 

Current Issue: Volume 10, Issue 2, 2020 

4. Pedagogical Remedies to Improve Translation Teaching at Iranian Universities

Pages 47-61

Narcisse Memarzia; Rahman Sahragard; Seyyed Ayatollah Razmjoo; Shahram Afraz


6. Contradictions in Writing Anxiety: A Qualitative Case Study of Expansive Learning among Iranian EFL Learners

Pages 87-103

Mohsen Nazari; Maryam Farnia; Behzad Ghonsooly; Manoochehr Jafarigohar


10. Essay

Pages 153-160

Alireza Salehi